top of page

De Samenspel methodiek

Werkwijze

In wekelijkse laagdrempelige bijeenkomsten voeren de ouders samen met hun kind een activiteit uit die gericht is op de brede ontwikkeling van hun kind. Ouders reflecteren op eigen handelen en werken samen in de groep aan de volgende doelen:

 1. Ontwikkelingsstimulering.

 2. Opvoedingsondersteuning.

 3. Het verbeteren van de ouder-kind-interactie.

 4. Ouderbetrokkenheid.

 5. Emancipatie en empowerment.

De professionals die de methodiek uitvoeren worden begeleid door middel van training, coaching, intervisie en/of werkplek-leren. Het werken met ouders en kinderen samen levert in de praktijk goede resultaten op. Vooral groepen in de samenleving die niet vanzelfsprekend hun kinderen al spelend voorbereiden op een schoolloopbaan, hebben baat bij deze aanpak. Ouders raken gesterkt in hun zelfvertrouwen en ervaren aan den lijve hoe belangrijk hun eigen rol is in de ontwikkeling van hun kind. De kinderen raken gewend aan de structuur, waardoor de overgang naar een basisschool of peuterspeelzaal gemakkelijker wordt.
 

Toepassing

De programma’s worden in de praktijk op verschillende manieren gebruikt:

 • Als versterking van het reguliere peuterspeelzaalwerk

 • Als oudercomponent bij de diverse VVE-programma’s (voor- en vroegschoolse educatie)

 • Als instrument om de ouderbetrokkenheid te vergroten

 • Als toeleiding naar VVE of inburgering

 • Als opvoedingsondersteuning richting ouders

 • Ouderparticipatieprojecten binnen het basisonderwijs voor het stimuleren van taal en leren.

 • Als leeractiviteit in het pedagogisch handelen voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang.

 • Als activiteit binnen ouderontmoetingsplekken, zoals het Mamma-café.

Programma's

Vanuit Samenspel zijn er meer lijnen en ontwikkeld. Deze zijn: Samentaal met het accent op de taalontwikkeling, Samenrekenen (ontwikkeld i.s.m. Eduniek) en Mini-Samenspel voor dreumesen vanaf 1 jaar. SamenTaal en SamenRekenen zijn beschikbaar voor peuters en kleuters. Bij alle programma's zijn praktijkboeken beschikbaar met concrete spelactiviteiten en bijbehorende trainingen voor uitvoerders en management.

Onderzoek

Over een tijdsperiode van 10+ jaar zijn er in het verleden geregeld onderzoeken gedaan naar Samenspel en de effecten van deze methodiek. Deze onderzoeken zijn hieronder te downloaden. 

bottom of page