top of page
oudergesprek.jpeg

Opleiding Pedagogisch Partnerschap
Samenwerken met laaggeletterde ouders

Een goede samenwerking tussen ouders en professionals is van wezenlijk belang om de beste resultaten te bereiken voor het kind, zeker wanneer het om de taalontwikkeling gaat.  Maar wat als die ouders je niet lijken te begrijpen, de taal niet spreken of over weinig basisvaardigheden beschikken?Of wat wanneer je de ouders zelf niet goed begrijpt en je jouw boodschap en intentie niet goed kunt overbrengen? Misschien vatten ze jouw bemoeienis wel verkeerd op. Dat kan frustrerend zijn, je voelt je onzeker of nog erger: niet competent genoeg.

 

Datzelfde ongemak speelt ook voor ouders. Je wilt uiteraard het beste voor je kind en je wilt ook van alles doen om je kind te ondersteunen, maar je hebt geen idee hoe. Wanneer er iets speelt met je kind en je wordt daar op aangesproken door bijvoorbeeld de leerkracht op school of de pedagogisch medewerker van de kinderopvang, of iemand van het consultatiebureau of de bibliotheek, kun je als ouder ook onzeker worden. Ook de ouder gaat twijfelen aan zichzelf en wordt onzeker. Laaggeletterde ouders hebben vaak niet veel succeservaringen kunnen opdoen met leren en daardoor vaak weinig zelfvertrouwen in hun eigen rol.

Toch blijkt uit onderzoek keer op keer dat ouders de onmisbare schakel zijn in taalontwikkeling en taalstimulering. Belangrijke factoren zijn:

  • een positieve en stimulerende ouder-kind-interactie

  • hoge academische verwachtingen van de ouder naar het kind toe

  • educatief of pedagogisch partnerschap tussen professionals en ouders

Daarnaast blijken professionals vaak veel voldoening en werkplezier te ervaren, wanneer het wèl lukt en een gelijkwaardige samenwerking tot stand is gekomen. Dus een win-win-win om te blijven investeren in het samenwerken met deze groep ouders.

 

De ouder blijven zien en reflectie op je eigen aandeel in de samenwerking met ouders zijn nodig om in contact te blijven. Want zowel voor ouders als voor professionals geldt: in de begeleiding en opvoeding van onze kinderen zijn we zelf ons belangrijkste instrument.

 

Goed naar onszelf kijken en goed voor onszelf blijven zorgen is belangrijk. Jezelf blijven voeden met kennis, reflectiemomenten en persoonlijke ontwikkeling is zo belangrijk om effectiever je werk te kunnen doen en meer impact te hebben. Juist als professional in het pedagogische domein is het belangrijk continue te blijven investeren in je eigen persoonlijke groei.

Schilderen op Canvas

Willen jullie serieus investeren in de samenwerking met laaggeletterde ouders?

Met de Glans! Opleiding Pedagogisch Partnerschap begeleiden we organisaties bij het creëren van een open mensgerichte en lerende cultuur waarin ouders èn medewerkers zich gezien voelen en samen kunnen groeien.

We doen dit door het ontwikkelen van competenties binnen het team die leiden tot meer (zelf)vertrouwen, plezier en impact in het samenwerken met ouders.

Bedrijfsstrategie

Visie

Het terugdringen en voorkomen van laaggeletterdheid bij ouders en kinderen staat hoog op de beleidsagenda. Organisaties in het werkveld rond gezinnen met jonge kinderen zien steeds meer het belang van samenwerken met laaggeletterde ouders aan taalontwikkeling & taalstimulering.Deze samenwerking vraagt nieuwe compententies bij medewerkers en nieuwe vormen van samenwerking (intern en extern), hetgeen niet altijd vanzelf succesvol verloopt. Een diepere cultuuromslag lijkt vaak nodig, maar hoe geef je dat op een goede manier vorm?

Professionals in het werkveld rond gezinnen met jonge kinderen willen graag ouders betrekken bij hun werk, maar vinden dit ook vaak uitdagend. Hun kwalititeiten komen in het contact met ouders niet of onvoldoende tot hun recht en ze voelen zich frequent onzeker, vooral wanneer het om laaggeletterde ouders gaat. Ze ervaren veel werkdruk en ouderbetrokkenheid lijkt vaak weer iets extra’s wat ze er maar even bij moeten doen. Deze stress maakt het juist vaak nog moeilijker om ouders te bereiken. Hoe kun je deze cirkel doorbreken?

Onze aanpak is  erop gericht de beoogde cultuuromslag een belangrijk onderdeel van de beleidsstrategie te maken. Zo veranker je de verandering in het denken en handelen van de medewerkers en vergroot je de impact die zij met hun werk kunnen maken. Investeer daarom in de mindset en persoonlijke competenties van medewerkers en teams en bereik daarmee je beleidsdoelen op taalontwikkeling en taalstimulering. Door iedereen creatief te betrekken in het bedenken & uitwerken van initiatieven die deze competenties versterken, co-creëer je een strategie die mee-evolueert met de mensen en hun groei.

In de Glans! aanpak hebben we vier competentiegebieden benoemd die samen als vanzelf zullen leiden tot een andere manier van samenwerken met elkaar en met laaggeletterde ouders:

Screenshot 2023-05-07 at 14.55.13.png

Opbouw traject

01

Korte survey/ 0-meting

Gezamenlijke kick-off


 

02

Per competentie een module bestaande uit: 
- Diagnostische tools/ zelftests
- E-learning
- Coaching-on-the-job medewerkers
- 1-op-1 coaching manager(s)
- Co-creatiesessies/ Changelabs
-Afsluiting/ viermoment

03

Gezamenlijke afsluiting

Oplevering eindproducten

De aanpak creërt en stimuleert de ruimte om samen te ontdekken wat wel en niet werkt in de samenwerking met ouders. Medewerkers ontwikkelen zelfkennis en zelfreflectie wordt een vast onderdeel van de manier van werken. Fouten mogen gemaakt worden en successen worden samen gevierd. Het traject is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een gezamenlijke reis die 6-12 maanden duurt, afhankelijk van waar de organisatie staat.

Waar werken we aan in het traject?

  • Door te investeren in de mindset en persoonlijke competenties van werknemers wordt een duurzame strategie gecreëerd rond gezinsgericht samenwerken met ouders.

  • Ouderbetrokkenheid krijgt vanzelf een veel diepere betekenis dan gewoon het dagelijkse adviseren, informeren en het aanbieden van een cursus.

  • Medewerkerscompetenties worden de kern van een mensgerichte groeiambitie in een lerende organisatie, waarin werkplezier en psychologische veiligheid centraal staan.

  • Hierdoor worden ouders een serieuze samenwerkingspartner en professionals kunnen veel meer plezier en impact ervaren van hun inspanningen.

 

Wat levert het de medewerkers op?

  • Meer zelfinzicht en antwoorden op de vraag hoe je je kwaliteiten beter kunt inzetten in lastige situaties en hoe je effectiever kunt zijn in het behalen van je doelen

  • Meer vakinhoudelijke kennis over en inzicht in de belevingswereld van (kwetsbare) ouders en actuele kennis over begrippen als ouderschap, diversiteit, empowerment, sensitieve responsiviteit, pedagogisch partnerschap, methodisch en integraal werken

  • Meer werkplezier, passie en bevlogenheid en daardoor meer energie en impact!

Theory of Change

Screenshot 2023-05-07 at 15.01.02.png

Jouw trainers

Kirsten Schipper

Als trainer en coach voor professionals in zorg en welzijn heeft Kirsten haar sporen ruimschoots verdiend. Zij startte haar loopbaan als verpleegkundige in de gehandicaptenzorg. Na haar Pedagogiek opleiding volgde zij vervolgens de post-HBO opleidingen Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Coaching voor Professionals.

Zij deed ervaring op als docent pedagogiek en leidde vele projecten op het gebied van ouderbetrokkenheid, ouderparticipatie en opvoedingsondersteuning. Sinds 2015 is zij eigenaar van de Samenspel methodiek, die staat voor de uitgangspunten die Kirsten in de uitvoering van al haar werkzaamheden als leidraad hanteert: empowerment, een open en positieve interactie, waardering voor diversiteit en eigenaarschap bij de ouder zelf.

Zij is tevens getraind in de Beschermjassen methodiek van Kitlyn Tjin a Djie. Zij ontdekte tijdens haar werk als gezinstherapeut dat migranten er baat bij hebben zich te omhullen met het oude vertrouwde van toen om de veiligheid te ervaren die nodig is voor groei en verandering. De kracht van Kirsten zit in haar coachings-vaardigheden, zie zij zowel inzet in haar werk met ouders als met professionals in het sociaal domein, en haar vermogen een veilige leeromgeving te creëren.

Monique Daal

Monique is opgeleid als ontwikkelingspsycholoog en heeft sinds haar afstuderen zowel in loondienst als vanuit haar eigen bedrijf in uiteenlopende rollen, functies en opdrachten gewerkt op het snijvlak van welzijn, kinderopvang en onderwijs. Hierdoor is zij goed in staat de verbinding te leggen tussen beleid, praktijk en wetenschap. Monique is gecertificeerd als vitaliteitscoach en mindfulness trainer en heeft jarenlange ervaring in het coachen en begeleiden van professionals, ouders en studenten. Haar drijfveer is het creëren van een optimale opvoedingscontext en ontwikkelingskansen voor alle kinderen en het 'empoweren' van met name moeders om zodoende onze kinderen te inspireren. Meer en meer is Monique ervan overtuigd geraakt dat onze professionele ontwikkeling alleen maar zin heeft wanneer we ook kritisch naar onszelf durven te kijken en continu blijven werken aan onze ontwikkeling als mens. De mindset theorie van Carol Dweck bevestigt de enorme kracht van onze overtuigingen, motivatie en leerhouding in het ten volle participeren in de samenleving en het creëren van een succesvol en vervullend leven. Dit is een waardevolle les in het werken met ouders en kinderen die Monique graag verspreidt.

Meer informatie?

Neem gerust contact op met Kirsten of Monique om een oriëntatiegesprek in te plannen!

Kirsten: 06-15033071

Monique: 06-43172132

Bibliotheek boekenplanken

 © Copyright Glans! 2019

bottom of page