top of page

Uitgangspunten en kernwaarden

Wij delen dezelfde kernwaarden en werken vanuit een aantal uitgangspunten die leidend zijn voor hoe we onze opdrachten uitvoeren, maar ook die we graag overbrengen in onze trainingen, coaching en leercirkels voor professionals. We zetten ze hieronder op een rij:

  • Empowerment

We werken graag met het Wraparound Care-model, dat rond 1980 is ontwikkeld in de Verenigde Staten. Doel is grip krijgen op je eigen leven. In het werken met kwetsbare gezinnen, staat de vraag centraal wat de ouder zelf meent nodig te hebben om zijn of haar leven weer op de rails te krijgen. Maatwerk dus. Het versterken van de eigen vaardigheden is onderdeel van empowerment, maar empowerment is vooral een bewustwordingsproces. Het gaat erom dat de mens probeert bij zijn eigen potentieel (kracht) te komen en die te activeren.

  • Integraal werken

De mooiste resultaten worden behaald wanneer er wordt samengewerkt rond het kind en het gezamenlijk belang groter is dan de afzonderlijke belangen van betrokken professionals en organisaties.​ Hierbij gaat het soms om het versimpelen van structuren en het opstellen van heldere samenwerkingsafspraken, en soms om het veranderen of verbeteren van de samenwerkingscultuur. Dat kan gelden op het niveau van de medewerkers, het management of tussen organisaties.

  • Waardering voor diversiteit en inclusiviteit

De ruimte tussen jou en de ‘vreemde ander’ noemen we de transculturele ruimte. In deze ruimte is het van groot belang om veiligheid te creëren. Dan is er ruimte voor een open dialoog. Wij zijn fan van het model van de 'Beschermjassen' van Kitlyn Tjin a Djie. Zij ontdekte tijdens haar werk als gezinstherapeut dat migranten er baat bij hebben zich te omhullen met het oude vertrouwde van toen om de veiligheid te ervaren die nodig is voor groei en verandering. 

  • Persoonlijk leiderschap en eigenaarschap

In het werken met ouders en kinderen ben je zelf je belangrijkste instrument. Werken aan je eigen ontwikkeling en persoonlijk leiderschap is daarom continu noodzakelijk, een randvoorwaarde. Zowel voor uitvoerend medewerker als op management niveau. Eigenaarschap gaat over jezelf ergens over ontfermen en daarbij de volle verantwoordelijkheid nemen. Eigenaarschap wordt deels gevoed doordat we met mooie dingen bezig zijn die we zelf belangrijk vinden. Voor een ander deel wordt het gevoed doordat we zien dat we iets betekenen voor anderen. Het is het tegenovergestelde van onverschilligheid.

  • Aandacht, aansluiten en contact maken

Werken met ouders kan frustrerend zijn en je kunt het gevoel hebben dat ouders jou als professional niet serieus nemen, zich niet aan afspraken houden of niet betrokken zijn bij de begeleiding van hun kind. Hoe blijf je in contact met ouders? Wij geloven in de kracht van oprechte aandacht voor elkaars perspectief. Voor ouders is het spannend om een stukje controle over te dragen aan een vreemde. Ouders reageren in de meeste gevallen vanuit hun primaire emotie en als jij dat ook doet, zul je botsen met elkaar. Tips en instrumenten uit de mindfulness en mindset theorie kunnen helpen deze vicieuze cirkel te doorbreken.

  • Planmatig werken en evalueren

Werkdruk, stress en de dagelijkse hectiek op de werkvloer leiden er jammer genoeg vaak toe dat we niet planmatig werken en evalueren of datgene wat we doen echt effect heeft en of we nog wel de goede dingen doen. Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken volgens plan van belang. Dit plan wordt zoveel mogelijk vraaggericht opgesteld en cyclisch uitgevoerd. Het cyclisch werken zorgt ervoor dat je planmatig en gestructureerd werkt. Je handelt op basis van een vastgestelde behoefte of vraag. Evalueren helpt je om te bepalen of je het goede doet. Het is een continu leerproces en het ook als zodanig benaderen leidt tot meer kwaliteit en meer voldoening voor alle betrokkenen.

bottom of page